Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Velkommen

velkommen

Referat fra Askim Historielags årsmøte 29.2.2024
Møtets del 1:
Ivar Jørgensen fortalte om Åsermarka med bakgrunn i sin nye bok. Foredraget ble godt mottatt og han fikk takk i form av "presserivarer".


Møtets del 2, Årsmøte:
1. Leder åpnet møtet i henhold til innkalling og utsendt dagsorden med vedlegg.


2. Innkalling og dagsorden: Utsendt på forhånd, enstemmig vedtatt.


3. Som dirigent og referent ble valgt sekretæren, Ole Løken. Til å underskrive referatet ble valgt Anders Odalen og Øivind Juel.


4. Dirigenten ga ordet til leder, som tok for seg årsmeldingene fra: Styret, Askim Museum, Gjenstandskomiteen, Fotokomiteen, Digitalkomiteen, Vammatoppen og Askim lokalhitoriske arkiv (ALA). Enstemmig godkjent.


5. Kasserer viste årets regnskap for 2023 med noter og orienterte samtidig om budsjettet for 2024. Møteleder leste revisjonsrapporten. Leder ønsker frivillige til digitalt arbeid velkommen. Styret ser på dette. Regnskap, revisjonsrapport og orientering om budsjett enstemmig godkjent.


6. Innkomne forslag:
Det er innkommet tre forslag fra styret til endring i vedtektene:
A) Endring i vedtektenes §3 angående valg og valgperiode for to styremedlemmer og to varamenn. Alle disse foreslås valgt for ett år.
B) Endring i §3 angående styremedlem fra Askim Kommune. Setningen foreslås strøket.
C) Endring i §8 angående oppløsning for å harmonisere vedtektene med de andre historielagene i Indre Østfold Kommune.
Forslagene ble enstemmig vedtatt. Gjeldende vedtekter legges ut på historielagets hjemmesider.
7. Medlemskontingenten foreslås uendret i 2024.
Forslaget enstemmig vedtatt.


8. Forslag til årets budsjett. Behandlet under pkt 5. Enstemmig tatt til orientering.


9. Valg:
Valgkomiteens leder orienterte om komiteens forslag:
Styret:
Leder Ulf Kolstad- ikke på valg.
Nestleder Henning Pytterud- gjenvelges for to år.
Kasserer Bjarne Eriksen- gjenvelges for to år.
Sekretær Ole Løken- ikke på valg.
Leder Askim Museum- Per Spjudvik-ny, velges for to år.
Styremedlem Hans Harald Løkke- gjenvelges for ett år.
Styremedlem Harald Westby- ny, velges for ett år.
Varamann Per Fuglesang- ny, velges for ett år.
Varamann Knut Ole Stordahl- gjenvelges for ett år.
Komiteene:
Leder for Askim Museum-Per Spjudvik, ny, velges for ett år.
Gjenstandskomiteen: Valter N. Bakkene, gjenvelges for ett år.
Parkkomite: Harald Rømuld, gjenvelges for ett år.
Arrangementskomite: Torill Bergene, leder, gjenvelges for ett år. De øvrige Gunn-Hilde Kolstad, Grethe Tennefoss og Line Martinsen gjenvelges for samme periode.
Askim Lokalhistoriske Arkiv: Henning Pytterud, gjenvelges for ett år.
Fotokomite: Valter N. Bakkene, gjenvelges for ett år.
Digitalkomite: Knut Erik Gaustad, gjenvelges for ett år.
Vammatoppen friluftsmuseum: Hans Haraald Løkke, gjenvelges for ett år.
Media- og bokkomite: Tor Idland, gjenvelges for ett år.
Slektsgransking: Henning Pytterud, gjenvelges for ett år.
Turkomite: Per Fuglesang, ny (tidligere medlem) velges for ett år.
Revisorer: Grethe Tennefoss og Øivind Juel: Gjenvelges for ett år.
Alle forslag ble godkjent ved akklamasjon.


10. Valg av personer til valgkomiteen:
Leder: Ingunn Gåseidnes Johnsen, ny, ett år. Som nytt medlem av valgkomiteen er foreslått Knut Erik Gaustad. Det framkom spørsmål om hvordan få tak i de rette ressursene, faglig og aldersmessig, til styret og komiteene.


11. Leder for Askim Museum og styremedlem John Altenborn, styremedlem Ole Røed og leder av valgkomiteen Per Fuglesang ble alle takket for innsatsen med blomster.


12. Ame Hesleskaug ble tildelt æresmedlemskap i Askim Historielag. Han var ikke tilstede, men får overrakt blomster og diplom ved en seinere anledning.


13. Som utsendinger til årsmøtet i Østfold Historielag 16.3.2024 ble utnevnt: Valter Bakkene, John Altenborn, Ole Løken og Hans Harald Løkke. I tillegg møter Ulf Kolstad som nestleder i ØH og Bjarne Eriksen som regnskapsfører i ØH.


Arrangementskomiteen serverte vafler og kaffe og sto for loddsalg og - trekning. Møtet hevet ca 2130. Det var ca 40 deltakere.

 signatur

Go to top